Strona główna
Centrum Kontaktu z Mieszkańcami: telefon 19115 (czynny 24 h przez 7 dni w tygodniu)
Dzisiaj jest: 27 kwietnia 2017
Imieniny: Zyty, Teofila

Projekty obecnie realizowane: 


Projekty zakończone:   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty obecnie realizowane:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dobry start, okno na świat"

Nazwa projektu:    
„Dobry start, okno na świat”
       
Termin realizacji:    
01.09.2016  - 30.06.2017
       
Źródła finansowania:    
Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
       
Wartość projektu:    
Całkowita wartość projektu: 410 771, 10 zł
Kwota dofinansowania: 328 616, 88 zł
       
Jednostki realizujące projekt:    
Lider –Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy
Partner - brak
       
Grupa docelowa:    
Dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego
       
Cel projektu:    
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Dla sześćdziesiątki dzieci w wieku 3-6 lat zostaną zorganizowane zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia  z integracji sensorycznej. W ramach projektu zostaną także przeszkoleni nauczyciele z przedszkola przy ul. Tokarza 2 z zakresu pracy terapeutycznej, wychowawczej i kompetencji społeczno-emocjonalnych.


 

----------------------------------------------------------------------------------

"Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość"

Nazwa projektu:    
"Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość"
       
Termin realizacji:    
01.09.2016  - 30.06.2017
       
Źródła finansowania:    
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
       
Wartość projektu:    
Całkowita wartość projektu: 158 510 zł
Kwota dofinansowania: 137 910 zł
       
Jednostki realizujące projekt:    
Lider –Fundacja ARTE
Partner – Dzielnica Targówek m. st. Warszawy
       
Grupa docelowa:    
Młodzież w wieku 13 – 18 lat z terenu warszawskiego Targówka
       
Cel projektu:    
Celem głównym projektu "Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość" jest aktywizacja obywatelska i zwiększenie udziału w życiu publicznym (partycypacji) młodzieży (ok. 150 os.) ze zdegradowanego społecznie i kulturowo obszaru warszawskiego Targówka w zakresie prowadzonych w tej dzielnicy działań związanych z rewitalizacją lokalnego środowiska.
Projekt przewiduje realizację wielokierunkowego programu, na który złożą się m.in. warsztaty terenowe i wizyty studyjne w obrębie zdegradowanych obszarów/obiektów dzielnicy, warsztaty z opracowywania projektów rewitalizacji/adaptacji zdegradowanych obszarów/opuszczonych obiektów Targówka, w efekcie których powstaną autorskie młodzieżowe projekty rewitalizacji.
W wyniku realizacji projektu zakłada się m.in. uzyskanie trwałej zmiany w świadomości młodzieży z Targówka w zakresie partycypacji w życiu publicznym dzielnicy, w tym przede wszystkim w prowadzonych na Targówku działaniach rewitalizacyjnych, podejmowania przez młodzież samodzielnych inicjatyw obywatelskich służących rozwojowi lokalnego środowiska, w którym młodzi ludzie mieszkają, uczą się i spędzają wolny czas, i włączania się w prowadzone na Targówku konsultacje społeczne. Zakładamy, że zaproponowane w projekcie formuły będą stanowiły punkt wyjścia i inspirację do inicjowania przez młodzież własnych działań obywatelskich w zakresie opieki nad lokalnym środowiskiem i poprawą oblicza Targówka. Działania projektu, jako alternatywna forma spędzania czasu, będą jednocześnie szansą na zmniejszenie problemów społ. i przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży.

        
Projekt współfinansowany przez   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty zakończone:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:
"Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach"

Termin realizacji:
15.08.2015 – 31.07.2016

Źródło finansowania:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu:194 045,00 zł

Kwota dofinansowania:173 955, 00 zł

Jednostki realizujące projekt:
Lider –Fundacja POLE DIALOGU
Partner – Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są uczniowie 5 szkół gimnazjalnych i 6 szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie dzielnicy Targówek – łącznie ponad  1700 osób.

Cel projektu
Głównym  celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości partycypacyjnej i zaangażowanie w dzielnicowy budżet partycypacyjny uczniów, nauczycieli WOS i wychowawców 11 szkół na Targówku (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), jak również wypracowanie i upowszechnienie modelu szkolnej edukacji obywatelskiej wśród urzędników, nauczycieli, organizacji pozarządowych z całej Warszawy i innych miast Polski, w których realizowany jest budżet obywatelski lub planowane jest jego wprowadzenie. Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy biernej postawy obywatelskiej wśród uczniów, zbyt teoretycznej lekcji WOS oraz niskiego poziomu świadomości dzielnicowego procesu budżetu obywatelskiego wśród młodzieży uczącej się na Targówku.

Rezultat
W wyniku realizacji projektu zwiększy się świadomość  i wiedza  uczniów na temat budżetu obywatelskiego wzrośnie ich uczestnictwo w procesie zgłaszania wniosków do budżetu partycypacyjnego.  Poszerzy się również wiedza nauczycieli, wychowawców, urzędników i instytucji pozarządowych na ten temat. Zostanie wypracowany model edukacji obywatelskiej w szkołach, który może być wdrożony w innych warszawskich dzielnicach i regionach kraju.


             
Projekt współfinansowany przez   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

[powrót na górę strony]

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu:
"Kolej na Pragę!" (kontynuacja projektu "Praga w naszych rękach")

Termin realizacji:
01.08.2015 – 31.07.2016

Źródło finansowania:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu:155 850,00 zł

Kwota dofinansowania: 140 350,00 zł

Jednostki realizujące projekt:
Lider –Fundacja HEREDITAS
Partner – Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy

Grupa docelowa:
Adresatami projektu  jest młodzież w wieku 13-18 lat z terenu trzech dzielnic: Targówka. Pragi Północ, Pragi Południe. – ok. 450 osób.

Cel projektu
Głównym  celem projektu jest aktywizacja obywatelska  i zwiększenie udziału w życiu publicznym (partycypacji) młodzieży ze zdegradowanych społecznie i kulturowo obszarów  Targówka, Pragi-Północ i Pragi Południe w zakresie prowadzonych w tych dzielnicach działań związanych z rewitalizacją lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt przewiduje realizację wielokierunkowego programu, na który składają się m.in. warsztaty terenowe w obrębie zdegradowanych obszarów,  warsztaty z opracowania projektów rewitalizacji, w efekcie, których powstaną autorskie młodzieżowe propozycje rewitalizacji dla zabytków w/w dzielnic.

Rezultaty:
Realizacja projektu  „Kolej na Pragę!” zakłada rozwój obywatelski lokalnej społeczności, uzyskanie trwałej zmiany w świadomości młodzieży  w zakresie współuczestnictwa w życiu publicznym dzielnicy, w tym przede wszystkim w działaniach rewitalizacyjnych poprzez udział w konsultacjach społecznych, opracowaniach założeń do ZPR 2014-2020, podejmowania przez młodzież samodzielnych inicjatyw oddolnych.
Wartością dodaną  projektu będzie wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym, co posłuży poszanowaniu zabytków i wzmocnieniu poczucia więzi z lokalnym środowiskiem.

           
Projekt współfinansowany przez   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

[powrót na górę strony]

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

"Zawodowiec, czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie"

 
Nazwa projektu:   
„Zawodowiec, czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie”
       
Termin realizacji:   
01.04.2013  - 30.06.2015
       
Źródła finansowania:   
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
       
Wartość projektu:   
Całkowita wartość projektu: 992 970,00 zł
Kwota dofinansowania: 866 366,31 zł
       
Jednostki realizujące projekt:   
Lider – Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
Partner - brak
       
Grupa docelowa:   
Uczniowie z Zespołu Szkół im. Mieszka I w Dzielnicy Targówek
       
Cel projektu:   
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. Mieszka I poprzez program szkoleń i staży dla uczniów do 06.2015 r.

Cele pośrednie stanowią:
- podniesienie kompetencji społecznych, miękkich, kompetencji zawodowych oraz kompetencji z przedsiębiorczości wśród uczniów poprzez organizację szkoleń i warsztatów,
- rozwój młodzieży wybitnie uzdolnionej poprzez organizację zajęć rozwijających talenty uczniów,
- nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych przez uczniów poprzez organizację szkoleń rozwijających zawodowo,
- rozwijanie kompetencji praktycznych związanych z konkretnymi zawodami przez uczniów poprzez odbycie staży zawodowych u pracodawców.

[więcej informacji na temat projektu...]

[powrót na górę strony]


---------------------------------------------------------------------------------------    

"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

 
Nazwa projektu:
"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"
 
Termin realizacji:
 I 2014 – IX 2015
 
Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 24 283 670,18 zł

Kwota dofinansowania: 21 187 502,23 zł

Kwota dofinansowania dla Urzędu Dzielnicy Targówek 282 029,00 zł
 
Jednostki realizujące projekt:
Lider – Agencja Rozwoju Mazowsza

Partnerzy - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; Powiat Zwoleński, Powiat Otwocki, Powiat Miński, Miasto Siedlce, Powiat Garwoliński, Miasto Radom, Powiat Płocki, Powiat Sierpecki, Gmina Zawodź, Powiat Żuromiński, Powiat Mławski, Powiat Ciechanowski, Powiat Płoński, Miasto Płock, Powiat Przasnyski, Powiat Pułtuski, Powiat Wyszkowski, Powiat Legionowski, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
 
Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników(bez szkół zawodowych dla dorosłych) z terenu woj. mazowieckiego.
 
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym są jednostki samorządu.
 
Zrealizowane efekty:
 Założeniem projektu jest wzrost wiedzy u uczestników w zakresie kompetencji kluczowych, zwiększenie świadomości dotyczącej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz wsparcie dla osób zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji lub problemami w nauce. Planowane jest zwiększenie jakości zajęć w pracowniach  zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego., a także aktywna współpraca pomiędzy pracodawcami a szkołami.


                 [powrót na górę strony]

 

---------------------------------------------------------------------------------------

"Równi w przyszłości"

 
Nazwa projektu:   
„Równi w przyszłości”
       
Termin realizacji:   
01.09.2010 - 31.12.2011
       
Źródła finansowania:   
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
       
Wartość projektu:   
Całkowita wartość projektu: 355 464,00 zł
Kwota dofinansowania: 344 264,00 zł
- ze środków europejskich: 302 144,40 zł
- z budżetu krajowego: 42 119,60 zł
       
Jednostki realizujące projekt:   
Lider - Urząd Dzielnicy Targówek ,
Partner - Przedszkole Integracyjne Nr 120
       
Grupa docelowa:   
Grupę docelową stanowiło 40 dzieci:
- dzieci w wieku 3-5 lat z wystawionym orzeczeniem nie objęte wychowaniem przedszkolnym;
- dzieci w wieku 3-5 lat z orzeczeniem lub opinią objęte wychowaniem przedszkolnym ale nie z zagwarantowaną
       
Cel projektu:   
Celem głównym projektu było tworzenie warunków równych szans edukacyjnych 40 dzieciom w wieku 3-5 lat z terenu Dzielnicy Targówek  napotykających bariery o charakterze zdrowotnym, środowiskowym poprzez organizację zajęć przedszkolnych.

Cele szczegółowe to:
- Poprawa jakości specj. pomocy dzieciom w wieku 3-5 lat z Targówka, posiadającym orzeczenie, opinię lub inny dokument potwierdzający ich problemy rozwojowe;
- Zapewnienie odpowiedniej liczby i jakości zajęć specj. dzieciom mającym problemy rozwojowe.
       
Zrealizowane efekty:   
- 688 godzin logopedycznych, 675 godzin SI, 174 godziny muzykoterapii, 285 godzin zajęć z hipoterapii;
- 13 godzin spotkań w formie warsztatów lub spotkań instruktażowych dla rodziców/opiekunów dzieci;
- konferencja rozpoczynająca i zamykająca projekt;
- strona internetowa;
- kronika i gazetka, przygotowane przez ekspertów.


[powrót na górę strony]

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nie tylko dla orłów"

 
Nazwa projektu:   
„Nie tylko dla orłów”
       
Termin realizacji:   
01.09.2011-30.06.2012
       
Źródła finansowania:   
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
       
Wartość projektu:   
Całkowita wartość projektu: 261 100,00 zł
Kwota dofinansowania: 245 500,00 zł
       
Jednostki realizujące projekt:   
Lider - Urząd Dzielnicy Targówek
Partner - ZS 113/ Gimnazjum nr 142       
Grupa docelowa:    Grupę docelową stanowi ok. 140 uczniów wszystkich klas pierwszych gimnazjum w wieku 13-14 lat, zamieszkałych na obrzeżach stolicy o średnim i poniżej średnim statusie materialnym, w dużej mierze pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.
        
Cel projektu:   
Aktywizacja i rozwój młodzieży w wieku szkolnym, która w dużym stopniu pochodzi ze środowisk o charakterystyce utrudniającej edukację najmłodszych (np.: rodziny dysfunkcyjne, niski poziom wykształcenia opiekunów, negatywny wpływ grupy rówieśniczej).
       
Zrealizowane efekty:   
Różnorodność tematyczna zajęć w projekcie „Nie tylko dla orłów” zapewniła uczniom rozwój, zdobywanie nowych umiejętności praktycznie w dowolnej dziedzinie – nauk ścisłych, humanistycznych, w sferze artystycznej i sportowej.

Realizowane zajęcia dały szansę przeciętnym uczniom odkryć drzemiące w nich talenty, zwiększenie swoich zainteresowań – zdobyć dodatkową satysfakcję z uczenia się, z dokonywanego wysiłku. Projekt był także dobrą okazją dla nauczycieli, aby swoją zawodową pasję realizowali w czystej postaci poprzez autorskie programy przeprowadzanych zajęć.


[powrót na górę strony]

    
-------------------------------------------------------------------------------------

"Dojrzali, kompetentni w pracy"

 
Nazwa projektu:  
„Dojrzali, kompetentni w pracy”
       
Termin realizacji:   
01.01.2011 - 30.06.2012
       
Źródła finansowania:   
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
       
Wartość projektu:   
Całkowita wartość projektu: 2 327 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 327 000,00 zł
       
Jednostki realizujące projekt:   
Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego
Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd m.st. Warszawy/ dzielnice: Targówek, Praga Północ, Praga-Południe, Wola, Śródmieście, Ursynów, Wawer
       
Grupa docelowa:   
Osoby w wieku 45+, mieszkające w województwie mazowieckim, w szczególności w m.st. Warszawie (głównie w Dzielnicach: Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Wola, Śródmieście, Ursynów, Wawer), zatrudnione na terenie woj. mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności poza czasem i miejscem pracy.
       
Cel projektu:   
Główny cel projektu to doskonalenie i rozwój kapitału społecznego w województwie mazowieckim poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe.
Celem szczegółowym projektu było nabycie, podniesienie lub uzupełnienie, poza czasem I miejscem pracy, kwalifikacji zawodowych przez grupę 420 pracujących osób dorosłych, kobiet I mężczyzn w wieku 45+, o różnym stopniu wykształcenia i kwalifikacji, które z własnej inicjatywy zgłoszą taką potrzebę. 

       
Zrealizowane efekty:    W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia:
·    język angielski (100 godzin, 10 edycji),
·    ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (150 godzin, 10 edycji),
·    podstawy księgowości z obsługą komputera (142 godziny, 4 edycje),
·    sprzedawca z obsługą komputera (120 godzin, 1 edycja),
·    diagnosta samochodowy (117 godzin, 1 edycja),
·    wizaż (100 godzin, 1 edycja),
·    prawo jazdy kat. C (60 godzin, 1 edycja),
·    certyfikowany likwidator szkód (40 godzin, 1 edycja),
·    przedsiębiorczość (60 godzin, 4 edycje),
·    zarządzanie projektami (60 godzin, 4 edycje),
·    negocjacje i komunikacja społeczna (20 godzin, 5 edycji).

Wszystkie zajęcia odbyły się w grupach 10. osobowych w jednostkach szkoleniowych ZDZ na terenie Warszawy.
 
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie, a w przypadku określonych szkoleń uzyskały stosowne uprawnienia państwowe.

[powrót na górę strony]
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"

 
Nazwa projektu:   
„Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice”
       
Termin realizacji:   
01.01.2012 - 31.12.2012
       
Źródła finansowania:   
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:  Zatrudnienie i Integracja Społeczna
Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
       
Wartość projektu:   
Całkowita wartość projektu: 1 886 498,90 zł
Kwota dofinansowania: 1 569 353,90 zł
       
Jednostki realizujące projekt:   
Lider – Urząd m.st. Warszawy, dzielnice: Targówek, Praga Północ, Praga-Południe
Partnerzy - Stowarzyszenie Monopol Warszawski, Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj", Stowarzyszenie Monopol Warszawski
       
Grupa docelowa:   
Program skierowany jest do 535 osób z obszarów kryzysowych trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy (Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe), w tym:
- mieszkańców zdegradowanych obszarów, których cechuje bierność, niewykazywanie wspólnych inicjatyw, zanik więzi sąsiedzkich oraz stopniowy zanik poczucia tożsamości lokalnej;
- młodych rodziców, w tym kobiet w ciąży, samotnych rodziców borykających się z problemami wychowawczymi, a także do młodzieży przerywającej kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym;
- innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych od alkoholu (w remisji, po przebytej terapii) i niepełnosprawnych.
Ponadto ponad 50% grupy docelowej stanowią osoby młode w wieku 15-25 lat, w tym młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.
       
Cel projektu:   
Celem ogólnym programu społecznej rewitalizacji była integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców z obszarów kryzysowych trzech prawobrzeżnych dzielnic Warszawy (Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe) w okresie 15 miesięcy.
       
Zrealizowane efekty:   
Główne działania w projekcie:
- Rewitalizacja 35 podwórek na terenie Pragi Południe oraz Pragi Północ,
- Wzmocnienie więzi sąsiedzkich mieszkańców obszarów kryzysowych trzech dzielnic warszawskich w okresie 15 miesięcy.
- Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów kryzysowych trzech dzielnic warszawskich w kształtowanie najbliższego otoczenia w okresie 15 miesięcy.
- Zwiększenie umiejętności rodzicielskich matek i ojców z terenów kryzysowych Pragi Północ i Pragi Południe korzystających ze wsparcia Poradni Rodzinnej i Młodzieżowej. 
- Zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przez młodych dorosłych zamieszkujących obszary kryzysowe w okresie 15 miesięcy.
- Wzrost motywacji i zaangażowania młodzieży w wieku 15-25 lat z obszarów kryzysowych w aktywnym spędzaniu czasu wolnego.
- Organizacja wydarzeń tj.: turnieje piłkarskie, spotkanie taneczne, ogródki ekologiczne, gra miejska,
    

[powrót na górę strony]


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Interwencje osiedlowe"

 
Nazwa projektu:   
„Interwencje osiedlowe”
       
Termin realizacji:   
01.05.2013 - 31.12.2013
       
Źródła finansowania:   
Środki publiczne m.st. Warszawy
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Priorytet I – Aktywni, świadomi obywatele
Obszar wsparcia 2 – Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych
       
Wartość projektu:   
Całkowita wartość projektu: 43 800,00 zł
Kwota dofinansowania: 38 700,00 zł
       
Jednostki realizujące projekt:   
Lider – Stowarzyszenie „Katedra Kultury”
Partner - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
       
Grupa docelowa:   
Grupa bezpośrednich adresatów projektu jest ograniczona jedynie terytorialnie, projekt jest otwarty na udział wszystkich grup wiekowych i społecznych.
Bezpośrednimi adresatami projektu “IN(ter)WENCJE OSIEDLOWE” są mieszkańcy dwóch osiedli w
warszawskiej dzielnicy Targówek, w szczególności:
- Mieszkańcy osiedla Targówek Mieszkaniowy (ok. 200 adresatów bezpośrednich, w tym również lokalni wolontariusze, uczniowie okolicznych szkół);
- Mieszkańcy osiedla Bródno-Podgrodzie (ok. 200 adresatów bezpośrednich, w tym lokalni wolontariusze, uczniowie okolicznych szkół);
- Mieszkańcy Dzielnicy Targówek oraz całej Warszawy (ok. 70 adresatów bezpośrednich, w tym uczestnicy spotkań prezentujących wyniki konsultacji społecznych organizowanych w dzielnicy Targówek - w tym urzędnicy, radni, członkowie Forum Kultury, przedstawiciele instytucji kultury)
Łącznie: ok. 470 adresatów bezpośrednich
- ok. 600 adresatów pośrednich (którzy dowiadują się o projekcie z mediów i mailingu przeprowadzonego przez Urząd Targówek lub obserwują efekty pracy warsztatowej czy akcji w przestrzeni podwórek i klatek schodowych).
       
Cel projektu:  
 Głównym celem projektu jest integracja społeczna poprzez działania kulturalne.
1. Skłonienie mieszkańców do obywatelskiej aktywności i wpływania na swoje najbliższe otoczenie, a w szczególności:
a. budowanie wśród mieszkańców przekonania, że mają możliwość realnego wpływu na wygląd otoczenia i kształtowania relacji międzyludzkich (że m.in. od ich otwartości i chęci współpracy z
innymi zależy poczucie bezpieczeństwa, podwyższenie jakości życia sąsiedzkiego);
b. zwiększenie współpracy sąsiedzkiej (poprzez wzmocnienie już istniejących i stworzenie nowych sieci znajomości);
c. zwiększenie wśród mieszkańców podwórka i osiedla poczucia bezpieczeństwa i utożsamiania się ze swoją dzielnicą (m.in. dzięki przełamaniu barier wzajemnej nieufności);
2. Badanie recepcji działań kulturalnych wśród mieszkańców blokowisk oraz preferowanej formy uczestnictwa w kulturze poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych metodami animacyjnymi iartystycznymi;
3. Wzmocnienie różnorodnych podmiotów i instytucji zainteresowanych prowadzeniem efektywnych działań ze społecznościami blokowisk poprzez przeprowadzenie działań w dwóch odmiennych przestrzeniach blokowisk, następnie zaobserwowanie aktywności mieszkańców, przeprowadzenie
konsultacji społecznych i opracowanie wyników konsultacji.
       
Zrealizowane efekty:  
W ramach projektu mieszkańcy zapraszani są do czynnego uczestnictwa w twórczych konsultacjach społecznych, dotyczących ich aktywności społecznej, potrzeb kulturalnych i form angażowania się w działania społeczno-kulturalne.
Konsultacje, warsztaty i akcje przeprowadzone są przy użyciu metod animacyjnych i artystycznych, stanowiących pretekst do dialogu i narzędzie komunikacji.
Starając się odpowiedzieć na potrzeby różnorodnych grup, projekt zawiera w sobie wydarzenia szczególnie atrakcyjne dla dzieci („Zabawy podwórkowe”), młodzieży („Reakcje publiczne”) i dorosłych („Weekend obywatelski”, „Spacer performatywny”).
Zaangażowanie mieszkańców w działania społeczno-kulturalne na lokalnym poziomie, zaczynając od własnej klatki, podwórka, osiedla (np. “Reakcje słowne”); stworzenie w miejscu zamieszkania przestrzeni wspólnej, otwartej na działania mieszkańców, (np. poprzez działania: “Sąsiedzkie działania podwórkowe”, „Odkupianie”, “Leżakowanie”, “Zabawy podwórkowe”, “Niedzielny zakład fotograficzny”).


    


[powrót na górę strony]

 
-----------------------------------------------------------------------------------------    

"Stołeczne Forum Przedsiębiorczości"

 
Nazwa projektu:   
„Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.”
       
Termin realizacji:   
01.09.2012 - 31.10.2014
       
Źródła finansowania:   
Europejski Fundusz Społeczny,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
       
Wartość projektu:   
Całkowita wartość projektu: 3 607 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 607 000,00 zł
       
Jednostki realizujące projekt:   
Lider: Urząd m.st. Warszawy (dzielnice: Targówek, Praga-Południe, Wola, Ochota, Ursynów, Wilanów)
Partner: Akademia Leona Koźmińskiego
       
Grupa docelowa:  
 Małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoje siedziby na terenie sześciu dzielnic biorących udział w projekcie (Targówek, Praga-Południe, Wola, Ochota, Ursynów, Wilanów)
       
Cel projektu:   
Celem głównym projektu jest stworzenie w Warszawie sieci współpracujących ze sobą sześciu dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP.

Do celów szczegółowych należą:
- zaktywizowanie przedsiębiorstw do tworzenia sieci współpracy w ramach sektora MSP poprzez organizację spotkań, moderowanie kontaktów, promocję dobrych praktyk,
- zwiększenie zdolności JST do skutecznego zarządzania kontaktami z MSP,
- opracowanie i wdrożenie dzielnicowych strategii wspierania MSP,
- wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych (portale internetowe, bazy danych),
- absorpcja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą w sektorze MSP.
       
Zrealizowane efekty:   
- w ramach projektu, w sześciu dzielnicach regularnie odbywają się bezpłatne spotkania przedsiębiorców:
§    spotkania ogólne dot. sieciowania – mające na celu nawiązanie biznesowych relacji pomiędzy właścicielami małych i średnich firm
§    spotkania tematyczne – umożliwią pogłębienie i rozszerzenie wiedzy na temat różnych aspektów prowadzenia firmy
- opublikowano sześć raportów o stanie przedsiębiorczości w dzielnicach biorących udział w projekcie,
- odbyła się także ogólnowarszawska konferencja podsumowująca pierwszy rok funkcjonowania projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
    

[powrót na górę strony]

   


---------------------------------------------------------------------------------------    

"PATRON 2.0"

 
Termin realizacji:
30.05.2014 – 12.12.2014
 
Źródła finansowania
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Muzeum Historii Polski
 
Wartość projektu:
33.299,60 PLN

10.000,00 PLN – wkład własny Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 
Jednostki realizujące projekt:
Lider – Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Partner  - Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Realizator: 
XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie
144 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Warszawie

Grupa docelowa:
Uczniowie XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie i 144 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Warszawie
 
Cel projektu:
Patron 2.0 to pilotażowy program zastępujący kanoniczny kącik patrona szkoły (sukno i sztuczne kwiaty) nowoczesną instalacją multimedialno-artystyczną. Kącik funkcjonujący na peryferiach uczniowskiego zainteresowania stanie się centralnym, atrakcyjnym i ciekawym miejscem szkoły. Punktem wyjściowym będzie prezentacja patrona szkoły, co stworzy pretekst do opowiedzenia historii – pozwoli to upowszechnić wśród uczniów wiedzę historyczną, promocję tradycji w nowoczesnej estetyce. Działania obejmują:  wydarzenia kulturalne w postaci koncertów, spektakli i wystaw; warsztaty z animatorami, historykami/varsavianistami, artystami; prace projektowe nad instalacją Patron 2.0, zapoznanie z nowoczesnymi instalacjami multimedialnymi, wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego, tworzenie animacji, gier, filmów, wywiadów.  


           


więcej informacji:http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=2752
blog projektu: http://patrondwazero.blogspot.com


[powrót na górę strony]

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Szczęśliwa, spełniona, zatrudniona"

 
Nazwa projektu:  "Szczęśliwa, spełniona, zatrudniona"
       
Termin realizacji:    1.04.2012 – 31.12. 2014
I etap: 01.04.2012 – 28.02.2013
II etap:  01.05.2013 – 31.01.2014
III etap: 01.01.2014 – 31.12.2014
       
Źródła finansowania:   
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
       
Wartość projektu:   
Całkowita wartość projektu: 832 905,00 zł
Kwota dofinansowania: 832 905,00 zł
       
Jednostki realizujące projekt:   
Lider - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Partnerzy - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Fundacja Mama

W ramach projektu powołano komitet sterujący w skład, którego weszli wszyscy partnerzy na równych prawach celem podejmowania ważnych decyzji dotyczących projektu. Poza tym wszyscy odpowiadają za promocję projektu oraz rekrutację kobiet.

Działania poszczególnych partnerów:
Lider: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej -  SIP (koordynacja projektu, bieżący monitoring on-going w tym nad zadaniami realizowanymi przez partnerów, prowadzenie poradnictwa prawnego, odpowiedzialność za program rozwoju osobistego, współpraca przy organizacji staży)
Partner: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (udostępnienie pomieszczeń do prowadzenia projektu, prowadzenie treningu pracy, współpraca przy organizacji staży pracy)
Partner: Fundacja Mama (prowadzenie Warsztatów Aktywizujących Mamy-WAM, pomoc merytoryczna przy rekrutacji uczestniczek.
       
Grupa docelowa:   
30 bezrobotnych kobiet, mieszkających na terenie Dzielnicy Targówek, wychowujących przynajmniej jedno dziecko do 18 roku życia.
       
Cel projektu:   
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt wspiera samodzielność kobiet w poszukiwaniu pracy, uczy orientacji na rynku pracy (również elastycznych form zatrudnienia), daje możliwość treningu pracy, oferuje porady prawne (prawa pracownicze w kontekście równości płci), uczy analizy bilansu posiadanego potencjału, wzmaga poczucie siły sprawczej kobiety zagrożonej wykluczeniem zawodowym i społecznym. Projekt odpowiada potrzebom dzielnicy: kobiety po urodzeniu dziecka/dzieci i kobiety wychowujące dziecko/dzieci napotykają na trudności w życiu społecznym oraz na rynku pracy (dane statystyczne, stereotyp: nie rzetelny pracownik, niska samoocena, deficyt kompetencji społeczno zawodowych).
       
Zrealizowane efekty:
Wymiana pomiędzy partnerami dobrych praktyk oraz indywidualnych doświadczeń pozwoliło od samego początku podejmować sprawne działania w realizacji projektu oraz osiągać rezultaty wyższe niż planowano.

Na skutek przeprowadzonych warsztatów, tj. Program Rozwoju Osobistego (określanie talentów, preferencji zawodowej uczestniczek, Warsztaty Aktywujące Mamy - WAM,  doradztwo prawne i poradnictwo rodzinne, trening pracy – trenuję, pracuję!,  3.miesięczny płatny staż, opiekę nad dziećmi w czasie warsztatów oraz posiłki - uczestniczki projektu podwyższyły niską samoocenę oraz kompetencje zawodowe i otrzymały szansę na powrót do pracy po długotrwałym bezrobociu.[powrót na górę strony]

 


---------------------------------------------------------------------------------------    

"Żłobek Elfiki na Targówku"

 
Nazwa projektu:  
„Żłobek Elfiki na Targówku”
       
Termin realizacji:   
01.06.2013 - 31.12.2014
       
Źródła finansowania:   
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
       
Wartość projektu:   
Całkowita wartość projektu: 1 460 988,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 239 668,00 zł
       
Jednostki realizujące projekt:   
Lider - Przedszkole Centrum Maluszka
Partner - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
       
Grupa docelowa:   
Grupą docelową są rodzice dzieci w wieku 0-3 lata, zamieszkali w warszawskiej dzielnicy Targówek, zatrudnieni i przebywający na urlopie macierzyńskim/ojcowskim lub wychowawczym.
       
Cel projektu:   
Celem projektu jest zwiększenie możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego 30 pracowników/pracowniczek przebywających na urlopach macierzyńskich/ojcowskich lub wychowawczych poprzez umożliwienie im korzystania z opieki żłobkowej w okresie od 09.2013 r, do 10.2014r. poprzez stworzenie żłobka.


[powrót na górę strony]


 

 

 

 

 

 

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku    park rzezby Społeczna Rada Kombatancka  Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap    Karta Dużej Rodziny


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.