Strona główna
Dzisiaj jest: 4 grudnia 2021
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Deklaracja dostępności (www.targowek.waw.pl)

Deklaracja dostępności strony internetowej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Większość stron internetowych serwisu spełnia wymogi kontrastu minimalnego, wynoszącego przynajmniej 4,5:1, istnieją jednak elementy znajdujące się na stronach internetowych dzielnicy Targówek, niespełniające tego wymogu. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć ilość tego typu elementów.
Na stronie internetowej znajdują się tzw. "wyskakujące okienka", które są niezgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych.
Funkcja "powiększenie tekstu" działa na większości podstron serwisu z wyłączeniem strony głównej (powiększenie tekstu uzyskiwane jest przy pomocy klawiszy "minus" i "plus").
Część filmów, udostępniona na stronie internetowej nie zawiera napisów dla osób niedosłyszących i głuchych. Napisy będą sukcesywnie uzupełniane.
Niektóre dokumenty formatu "PDF" nie są dostępne, na stronie internetowej znajdują się także dokumenty formatu bitmapowego (np. JPG) będące niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Dokładamy wszelkich starań aby wszelkie niedostępne dokumenty zastępować dokumentami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych.
Nie wszystkie elementy graficzne są uzupełnione o opisy alternatywne.
Nie wszystkie pola formularzy są we właściwy sposób opisane.
Obsługa strony przy użyciu klawiatury jest częściowo dostępna, brak jednak wyraźnych podświetleń zaznaczonych elementów i treści, co może utrudnić nawigację po stronie internetowej
Nie wszystkie nagłówki są prawidłowo wdrożone na wszystkich podstronach serwisu.
Linki mają złożoną strukturę, w większości nie są poprawnie opisane.

Wyłączenia

- niektóre treści wytworzone przez podmioty zewnętrzne - dostosowanie ich do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej wymagałoby modyfikacji, do których Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nie jest uprawniony
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
- filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

"+" powiększanie tekstu na podstronach serwisu
"-" pomniejszanie tekstu na podstronach serwisu
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Robert Woźniak.
 • E-mail: rwozniak@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 44 38 532

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • E-mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 44 38 521
 • Adres: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej
Budynek Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
00-983 Warszawa, ul. Kondratowicza 20

Siedziba:

Wydziału Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz
Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydziału Budżetowo - Księgowego dla Dzielnicy
Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy
Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy
Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy
Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy
Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy
Wydziału Obsługi Urzędu i Informatyki dla Dzielnicy
Wydziału Obsługi Zarządu Dzielnicy
Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydziału Prawnego dla Dzielnicy
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Stanu Cywilnego
[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane naszym odwiedzającym]

Spis treści:

Opis sposobu dojazdu
- Pieszo
- Autobusem
- Samochodem
- Taksówką
Wejście do budynku i obszar kontroli
Komunikacja wewnętrzna
Korytarze
Schody
Windy
Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Pomieszczenia sanitarne
Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Ewakuacja z budynku

Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Pieszo
Dojścia piesze są od ulic Ludwika Kondratowicza, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego oraz św. Wincentego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki są podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, betonowe blokady przejazdu. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe: ul. Świętego Wincentego (Targówek-Ratusz 51, kierunek Żuromińska): 112,120,126,145,160,212,240,256,527, ul. Świętego Wincentego (Targówek-Ratusz 52, kierunek Kondratowicza): 112,120,126,145,160,212,240,256,527, znajdują się w odległości około 300 m.

Samochodem
Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu. Dostęp do nich możliwy jest poprzez przywołanie pracownika ochrony poprzez intercom, znajdujący się przy szlabanie wjazdowym. Pozostałe miejsca dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na tymczasowym parkingu (na czas budowy metra) od południowej strony budynku Urzędu.

Taksówką
Najbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, w odległości około 50 m od wejścia do Urzędu.

Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Dojście piesze schodami z obustronnymi poręczami, podjazd dla wózków po obydwu stronach wejścia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wejście jest wyposażone w drzwi obrotowe oraz w drzwi automatycznie otwierane, dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).
Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z oznakowaniem dotykowym na posadzce, plan tyflograficzny znajduje się na wprost od wejścia. Punkt informacyjny jest po prawej stronie od wejścia. Okienka obsługi wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne oraz dostępne jest oddzielne pomieszczenie z tłumaczem języka migowego. Na parterze znajdują się okienka obsługi klientów.

Komunikacja wewnętrzna

Korytarze
Dostęp do korytarzy jak i pięter budynku objęty jest kontrolą dostępu. Wejście możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki w okienku ochrony mieszczącym się na wprost od wejścia do budynku.
Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z wind.

Schody
Główna klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w centralnej części budynku. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Klatki ewakuacyjne poboczne umiejscowione są w skrzydłach budynku i są ograniczone kontrolą dostępu. Wyposażone są w schody kręcone, zabiegowe oznaczone w części wewnętrznej liniami ostrzegawczymi.

Windy
2 windy przestronne przeszklone znajdują się w strefie ograniczonego dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych o numerze piętra.

Dostosowania
W przestrzeni obsługi klienta na parterze znajdują się:
- elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących,
- oznakowaniem dotykowe na posadzce,
- plan tyflograficzny,
- pomieszczenie z dostępem do tłumacza języka migowego on-line.
- okienka obsługi bezpośredniej wyposażone są w przenośną pętle indukcyjną.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Dostęp do tłumacza PJM jest w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku.

Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na podstronach serwisu (z wyłączeniem głównej strony) jest możliwe powiększanie tekstu za pomocą skrótów klawiaturowych ("+", "-")

Inne informacje i oświadczenia

Opublikowanie strony internetowej www.targowek.waw.pl odbyło się przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Całkowite spełnienie wszystkich warunków dostępności cyfrowej wymagałoby całkowitego przemodelowania serwisu, łącznie z przebudową wszystkich jego elementów. Zastąpienie obecnego serwisu, nowym, spełniającym wymogi WCAG 2.1 planowane jest pierwszej połowie 2021 roku.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]