Strona główna
Dzisiaj jest: 26 października 2021
Imieniny: Lucjana, Ewarysta, Lucyny
Budowa całej infrastruktury pomocy społecznej, pozwalająca zrealizować podstawowy cel tj. wydobycie się osoby, rodziny z kręgu niepowodzeń została rozpoczęta wraz z utworzeniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Po dokonaniu diagnozy problemów i potrzeb mieszkańców Targówka, rozszerzono działania na rzecz dostępności pomocy różnych grup społecznych.

Typ zasiłku wraz z przeznaczeniem i powody przyznania zasiłku

 • Zasiłek celowy i celowy specjalny

  • koszt zakupu leków, leczenia drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
  • kupno opału, odzieży
  • pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu
  • koszty pogrzebu straty materialne w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej

 • Zasiłek okresowy i okresowy specjalny

  • długotrwała choroba
  • niepełnosprawność
  • bezrobocie
  • możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

 • Zasiłek stały

  • osoba niezdolna do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Podstawą przyznania świadczeń przez Ośrodki Pomocy Społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:
 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej choroby
 7. przemocy w rodzinie
  7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 12. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 13. alkoholizmu lub narkomanii
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach 2 -15 okoliczności. Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku, przyjmuje się następujące kwoty:
 1. na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł
 2. na osobę w rodzinie - 351 zł. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej - rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Podczas wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustala sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną oraz dane dotyczące posiadanych źródeł dochodów. Osoba ubiegająca się o pomoc winna przedstawić dokumenty potwierdzające dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne zaświadczenia potwierdzające swoją sytuację np. decyzję z powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]