Strona główna
Dzisiaj jest: 19 września 2021
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami
Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą  w zakresie gospodarki odpadami, muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia.

Przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aby je uzyskać musi spełnić wymagania określone w:
- ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
-  zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
-  regulaminie utrzymania czystości i porządku,
-  planach gospodarki odpadami.

Z dokumentów tych wynika, że przedsiębiorca musi posiadać określone możliwości techniczne do prowadzenia działalności (odpowiedni sprzęt, bazę transportową, pojemniki do zbiórki odpadów, kadrę pracowniczą). Musi posiadać umowę z zarządcą instalacji, gdzie będą oddawane odpady. Ma obowiązek odbierać wszystkie selektywnie zebrane odpady przez właścicieli nieruchomości, w tym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów. Ponadto ma obowiązek ograniczenia kierowania na składowisko masy odpadów ulegających biodegradacji. 

Cenę za usługi w omawianym zakresie przedsiębiorca musi dostosować do uchwały rady gminy w sprawie określenia maksymalnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W uchwale tej rada gminy określając maksymalną stawkę za odbiór odpadów komunalnych musi określić również maksymalną stawkę za odbiór selektywnie zebranych odpadów i zgodnie z wymogami ustawodawcy musi być ona niższa niż za odbiór odpadów zmieszanych.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, przedsiębiorca który prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi również uzyskać zezwolenie na transport i zbieranie takich odpadów. Są od tego obowiązku wyjątki. Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej określona została lista odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają konieczności uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Wiele z wykazanych tam odpadów można zaliczyć do odpadów komunalnych. W powyższym dokumencie określono ponadto zasady zbierania lub transportu tych odpadów.
Zgodnie natomiast z ustawą o transporcie drogowym  przedsiębiorca musi uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego, bądź też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych.

Przedsiębiorca prowadzący już działalność jest obowiązany do przekazywania gminie comiesięcznych informacji o ilości podpisanych i rozwiązanych umów na odbiór odpadów komunalnych. Ponadto corocznie jest obowiązany do sporządzania i przekazywania prezydentowi (wójtowi , burmistrzowi) miasta informację dotyczącą:
1) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
3)  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów komunalnych,
4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowisku odpadów komunalnych i sposobów ich zagospodarowania.

Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odebranych odpadów. Ewidencja służy celom kontrolnym – pozwala organom administracji na zorientowanie się w ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz na prześledzenie ich dalszych losów. Ewidencja musi być prowadzona zgodnie z katalogiem odpadów i listą rodzajów odpadów niebezpiecznych.

Do prowadzenia ewidencji służą specjalne dokumenty, których wzory określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska . Dokumenty te to karta ewidencji odpadów oraz karta przekazania odpadu. Dokumenty należy przechowywać przez pięć lat i okazywać na żądanie organów kontrolnych .
Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
Marszałek z kolei opracowuje na tej podstawie wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami. Wojewódzka baza danych nie jest publicznie dostępna. Jednocześnie też Marszałek sporządza – na podstawie danych otrzymanych od posiadaczy odpadów – raport wojewódzki, przesyła go ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Minister prowadzi na tej podstawie centralną bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Zwolnieni z prowadzenia ewidencji są:
1) wytwórcy odpadów komunalnych, jako że w odniesieniu do odpadów komunalnych obowiązek ewidencyjny spoczywa na podmiotach świadczących usługi związane z gospodarowaniem tymi odpadami – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby,
3) posiadacze odpadów nie podlegających ewidencjonowaniu określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska .
Poza tym niektóre kategorie małych i średnich przedsiębiorstw mogą prowadzić ewidencję uproszczoną .
Naruszenie przepisów ustaw i aktów wykonawczych z zakresu postępowania i gospodarki odpadami powoduje sankcje karne. Za wskazane w ustawie przestępstwa kary mogą obejmować nałożenie grzywny, aresztu bądź też pozbawienia wolności.

Działania bezprawne mogą dotyczyć poszczególnych elementów.
1) składowania – lokalizowanie odpadów i substancji w miejscach do tego wyznaczonych, w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, czyli na składowisku odpadów, które jako obiekt budowlany wymaga uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ administracji,
2) usuwania – pozbywanie się odpadów i substancji z miejsc ich powstawania, przemieszczanie odpadów od wytwarzającego do miejsca, w którym zostaną one  wykorzystane lub unieszkodliwione. Warunkiem legalności usuwania odpadów jest uzyskanie stosownego zezwolenia,
3) przerabiania – wykorzystanie odpadów i substancji do celów przemysłowych, energetycznych, jako surowców wtórnych w całości lub części, bezpośrednio lub przez przetworzenie,
4) unieszkodliwienia – poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych,  fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla  środowiska,
5) przewożenia – każde przemieszczanie odpadów lub substancji. Transport odpadów uzależniony jest od uzyskania stosownego zezwolenia przez posiadacza prowadzącego działalność w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami ustaw – postępowanie z odpadami wymaga spełnienia określonych warunków. Działanie wbrew środowisku może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo wówczas, gdy będzie stanowiło zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób, lub spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach . W przeciwnym razie postępowanie może być zakwalifikowane jedynie jako wykroczenie

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]