Strona główna
Dzisiaj jest: 19 września 2021
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
W związku z zakończeniem III edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w dzielnicy Targówek, gratulujemy autorom zwycięskich projektów oraz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces jego realizacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na projekty w budżecie partycypacyjnym dla Dzielnicy Targówek, które ogłoszono we wtorek 12 lipca. W tym roku uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w Teatrze Powszechnym [czytaj dalej...]zobacz także: Zwycięskie projekty budżetu partycypacyjnego 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na Otwarty warsztat ewaluacyjny budżetu partycypacyjnego, który odbędzie się wtorek 5 lipca, o godzinie 18:00 w Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52
Będzie można przedstawić swoje uwagi, co naszym zdaniem się sprawdziło w tej edycji, a co powinno się poprawić. Organizatorem spotkania jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, a warsztat poprowadzi Ośrodek Ewaluacji. E-maile z uwagami można również przesyłać na adres do 20 lipca br.
więcej informacji:
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/spotkanie-ewaluacyjne-III http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/ewaluacja-iii-edycji-bp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na Uroczyste ogłoszenie wyników III edycji budżetu partycypacyjnego, które odbędzie się we wtorek 12 lipca o godz. 18:00 na terenie Ogrodu Powszechnego przy Teatrze Powszechnym, ul. Zamoyskiego 20. Będzie tort partycypacyjny i będziemy wspólnie świętować.
więcej: https://www.facebook.com/events/1135237416534521/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Wspólnie decydujemy, na co wydać 3 126 600 zł z budżetu Dzielnicy Targówek! Głosowanie trwa tylko do 24 czerwca 2016 r. Każdy mieszkaniec Targówka może oddać głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne!
Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w 2017 roku. Na karcie do głosowania można wybrać dowolną liczbę projektów, jednak suma tych projektów nie może być większa od całkowitej kwoty przeznaczonej na dany obszar:

- Bródno - 625 320 zł
- Bródno-Podgrodzie - 625 320 zł
- Targówek Mieszkaniowy - 625 320 zł
- Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata - 625 320 zł
- Zacisze - 625 320 zł

Jak i gdzie głosować?
1. Internetowo – strona http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ wybierając przycisk z napisem "ZAGŁOSUJ" (z jednego adresu mailowego można zagłosować jeden raz)
2. Papierowo w wyznaczonych punktach - Punkty do głosowania

Uwaga! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed oddaniem karty, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania dostępne są w urzędzie dzielnicy lub do pobrania:

Karty do głosowania:

-  Bródno 144.3 KB
-  Bródno Podgrodzie 139.84 KB
-  Targówek Fabryczny, Utrata, Elsnerów 138.91 KB
-  Targówek Mieszkaniowy 139.69 KB
-  Zacisze 140.44 KB

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017  (pobierz...) 812.93 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(13 czerwca 2016 r.) W ramach prowadzonej ewaluacji zewnętrznej budżetu partycypacyjnego odbędzie się wywiad z mieszkańcami. Ewaluację prowadzi Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Zapraszamy tych, którzy chcieliby się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat trwającego budżetu - zarówno pozytywnymi jak i sugestiami zmian. Zachęcamy do udziału Mieszkańców, którzy w tym roku nie składali projektu do budżetu partycypacyjnego.
Wywiad będzie 16.06 2016 o godzinie 18.00 w biurze Ośrodka Ewaluacji (który prowadzi badanie), przy placu Wilsona.
W podziękowaniu za udział uczestnicy otrzymają drobne upominki związane z budżetem partycypacyjnym oraz publikację „Trzy wymiary partycypacji: o diagnozie potrzeb, współdecydowaniu i ewaluacji”.
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora badania Małgorzaty Leszczyńskiej telefon 501 62 18 62
Ogłoszenie na stronie:
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/ewaluacja-bud-etu-partycypacyjnego
Zachęcamy mieszkańców Targówka do podzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(9 czerwca 2016 r.) Budżet Partycypacyjny Targówek 2017 - zapraszamy do głosowania ! Głosowanie na projekty w budżecie partycypacyjnym na 2017 rok odbędzie się między 14 a 24 czerwca 2016 r. [czytaj dalej...]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

31 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu d/s budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na którym przeprowadzone zostało losowanie kolejności na listach projektów złożonych w ramach III edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017. W obszarze Bródno walczyć o głosy będą 44 projekty, w obszarze Bródno Podgrodzie 17 projektów, w obszarze Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata 11 projektów, w obszarze Targówek mieszkaniowy 15 projektów i w obszarze Zacisze 21 projektów.

Wykaz projektów:

- obszar Targówek Mieszkaniowy [ plik \"pdf\" - pobierz... 124.98 KB]
- obszar Bródno [ plik \"pdf\" - pobierz... 182.64 KB]
- obszar Zacisze [ plik \"pdf\" - pobierz... 150.15 KB]
- obszar Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata [ plik \"pdf\" - pobierz... 124.09 KB]
- obszar Bródno Podgrodzie [ plik \"pdf\" - pobierz... 125.4 KB]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu d/s budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na którym, na wniosek Burmistrza Dzielnicy Targówek omówionych zostało 11 wniosków o ponowną weryfikację złożonych w trybie odwołania, w ramach III edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017. 2 wnioski, uznane zostały za zasadne i Zespół skierował je do ponownej weryfikacji W odniesieniu do pozostałych 9 wniosków Zespół wydał opinię negatywną.

------------------------------------------------------------------------------------------

(12 maja 2016 r.) Zakończył się proces weryfikacji projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2017

Urząd Dzielnicy Targówek informuje, że zakończył się proces weryfikacji projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2017. Liczba zweryfikowanych projektów: pozytywnie -107, negatywnie - 44. W załączeniu prezentujemy listy projektów.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji szczegółowej, projektodawca ma prawo do złożenia wniosku o ponowną weryfikację w formie elektronicznej lub pisemnej zgodnie z § 23 ust.1 „Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017" (załącznik do zarządzenie nr 1400/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 października 2015 r.).
Wniosek określający zakres ponownej weryfikacji wraz z uzasadnieniem, należy złożyć do Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w terminie 3 dni roboczych, tj. do dnia 17 maja 2016 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trwa weryfikacja projektów od 14.03. 2016 do 31.05.2016 r.
Weryfikacja projektów to etap, który odbywa się wewnątrz urzędu. W tym czasie pracownicy urzędów dzielnic oraz jednostek miejskich (np. ZDM, ZTM, ZOM) sprawdzają wszystkie projekty złożone do budżetu partycypacyjnego. Projekty są przesyłane przez koordynatora w dzielnicy do wydziałów/zespołów/jednostek, które będą realizowały dany projekt, jeśli wygra on głosowanie. Do 13 marca autorzy mogli modyfikować swoje projekty uwzględniając uwagi mieszkańców zgłoszone na forum i na spotkaniach.
Na czym polega weryfikacja?
Weryfikacja ogólna (koordynatorzy w dzielnicach):
1 – sprawdzenie, czy projekt został złożony w terminie
2 – czy zawiera wszystkie załączniki (wymagane oraz dodatkowe)
3 – czy został wypełniony prawidłowo (np. czy wskazane zostały zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców)
Jeżeli w projekcie zostaną stwierdzone braki, autor ma możliwość naniesienia niezbędnych poprawek – ma na to trzy dni robocze od momentu wysłania prośby o poprawki.
Weryfikacja szczegółowa (pracownicy odpowiednich wydziałów i jednostek):
1 – sprawdzenie, czy projekt mieści się w tzw. zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym – miasto może realizować tylko takie zadania, które zgodnie z prawem leżą w jego kompetencjach
2 – sprawdzenie, czy projekt jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego
3 – ocena, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa (m.in. czy jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego)
4 – sprawdzenie, czy projekt jest zlokalizowany na nieruchomości będącej we władaniu m.st. Warszawy lub czy załączona zastała zgoda dysponenta terenu na wykonanie projektu
3 – analiza technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu
4 – urealnienie kosztorysu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym projektu oraz sprawdzenie, czy kosztorys nie przekracza dostępnych kwot w danym obszarze
6 – analiza i urealnienie kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu
7 – analiza wewnętrznej spójności poszczególnych elementów projektu (np. czy w opisie znajdują się wszystkie elementy wymienione w kosztorysie itp.)
8 – sprawdzenie, czy projekt jest całościowy (w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2017)
9 – sprawdzenie, czy projekt jest zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę
Jeżeli w projekcie trzeba będzie nanieść zmiany, pracownik urzędu skontaktuje się z autorem w celu przygotowania ostatecznej wersji projektu.
Zweryfikowane projekty zostaną przekazane zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy, który sprawdzi, czy zgłoszone projekty są ogólnodostępne. Do głosowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie projekty, które przejdą przez weryfikacje ogólną oraz szczegółową oraz zostaną uznane za ogólnodostępne dla mieszkańców. więcej na stronie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/harmonogram-III-edycji/weryfikacja_2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapraszamy na spotkania dyskusyjne o projektach do budżetu partycypacyjnego na rok 2017. Na spotkaniach będą obecni autorzy projektów, pracownicy odpowiednich Wydziałów Urzędu Dzielnicy Targówek i jednostek, przedstawiciele dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz mieszkańcy.
Spotkania są szansą na ulepszenie projektów - w wyniku rozmów każdy projekt może być uzupełniony, dopracowany lub zmodyfikowany. Każdy autor będzie miał 2 minuty na prezentację swojego projektu oraz 5 minut na pytania z sali i odpowiedzi.
UWAGA: Obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu.

Szczegółowe listy spotkań z projektodawcami w poszczególnych obszarach w ramach budżetu partycypacyjnego:
-  obszar Bródno 94 KB
- obszar Bródno Podgrodzie 12.63 KB
-  obszar Targówek Mieszkaniowy 51.5 KB
- obszar Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata 12.08 KB
-  obszar Zacisze 51 KB


więcej o zgłoszonych projektach: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekty
forum dyskusyjne o projektach: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/forum/region/21Wykazy projektów dla poszczególnych obszarów, zgłoszonych w Dzielnicy Targówek do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017:

-  obszar Targówek 177.13 KB
-  obszar Bródno 84.46 KB
-  obszar Bródno Podgrodzie 48.86 KB
-  obszar Targówek Mieszkaniowy 61.33 KB
-  obszar Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata 41.59 KB
-  obszar Zacisze 51.52 KB


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych. Zasady przeprowadzania budżetu partycypacyjnego na rok 2017 reguluje Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1400/2015 z 8.10.2015 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
Na Targówku budżet partycypacyjny (BP) na rok 2017 stanowi 1% prognozowanego budżetu dzielnicy. Kwota do zagospodarowania w ramach BP wynosi 3 126 600 zł.

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:
Sylwia Weilandt
- kontakt:

- skład Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017 [kliknij tutaj...]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dniu 13.10.2015r.

13 października odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek. W wyniku wspólnej dyskusji Zespół opracował nowe rekomendacje dotyczące szczegółowych zasad przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy, które Zarząd zatwierdził uchwałą w dniu 30.10.2015r.

Podział Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na obszary w ramach realizacji procesu budżetu partycypacyjnego na rok 2017:
 • Bródno
 • Bródno Podgrodzie
 • Targówek Mieszkaniowy
 • Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata
 • Zacisze

Podział środków przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:
 • Bródno - 625 320 zł
 • Bródno Podgrodzie - 625 320 zł
 • Targówek Mieszkaniowy - 625 320 zł
 • Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata - 625 320 zł
 • Zacisze - 625 320 zł

Limit wartości jednego projektu:
 • Bródno 400 000 zł
 • Bródno Podgrodzie 400 000 zł
 • Targówek Mieszkaniowy 400 000 zł
 • Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata 400 000 zł
 • Zacisze 400 000 zł
Podział Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na obszary w ramach realizacji procesu budżetu partycypacyjnego na rok 2017  (kliknij tutaj...) 358.89 KB


Harmonogram:

• zgłaszanie projektów – od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
• dyskusje na projektami – od 15 lutego do 6 marca
• weryfikacja zgłoszonych projektów – od 14 marca do 31 maja
• losowanie kolejności projektów na listach – do 2 czerwca
• spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie – do 24 czerwca
• głosowanie – od 14 do 24 czerwca
• ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 15 lipca

Zapraszamy do składania projektów!

Można to zrobić od 16 listopada 2015r. do 15 stycznia 2016r.:
1. elektronicznie na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
2. w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Targówek, stanowisko 6 (Biuro Podawcze) i stanowisko 8 (Geodezja Ochrona Środowiska)
3. przesyłając na adres: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. L .Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, z dopiskiem "Budżet partycypacyjny 2017"

Masz pomysł na projekt do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017!
Przyjdź na dyżur konsultacyjny do Urzędu Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20


• 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) godz. 15:00-18:00
• 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) godz. 15:00-18:00
• 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) godz. 15:00-18:00
• 14 grudnia 2015 r. (poniedziałek) godz. 15:00-18:00

Pracownicy urzędu pomogą przygotować projekt.
Konsultacje odbywają się w wydziałach:
• Wydział Edukacji i Wychowania (II piętro)
• Wydział Inwestycji, Wydział infrastruktury (III piętro)
• Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Kultury i Promocji, Zespół Sportu i Rekreacji (IV piętro)
Zapraszamy na (pół)Maraton pisania projektów - 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek), godz. 17:00-20:00, sala konferencyjna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Wzory formularzy do Budżetu Partycypacyjnego 2017:

 Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 867.75 KB.
(Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę co najmniej 30 osób popierających projekt, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017. W sytuacji, gdy projekt zgłaszany jest przez kilka osób, dane pozostałych projektodawców należy zamieścić w załączniku: "Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców").
 Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców 821.29 KB
 Lista osób popierających projekt do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 825.37 KB
(Poparcie wniosku przez 30 osób zgodnie z regulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017).
 Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 820.69 KB
 Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 812.93 KB
 Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem nieposiadającego numeru PESEL o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 821.99 KB

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozostałe informacje:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  Uchwała Nr 741/2015 229.33 KB Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 30.10.2015 roku w sprawie realizacji budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  Uchwała Nr 679/2015 100.84 KB Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 30 września 2015 r. ws. powołania składu osobowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na rok 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Sprawdź: Ile kosztuje miasto? Przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta. (pomocne do opracowania budżetu projektu) zobacz: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

Sprawdź: Mapa własności gruntów (pomocne do ustalenia własności terenu) zobacz: http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]